Размер на шрифта
  НАЧАЛНА СТРАНИЦА
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНА ДОСПАТ***АДРЕС: ГР. ДОСПАТ, П.КОД 4831, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" № 3, ТЕЛЕФОН 03045 23 10, ФАКС 03045 23 12, ЕЛ.ПОЩА obshtinadospat@abv.bg
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Next page
placeholder
ЕЖЕМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ 2017 ГОДИНА

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ 2016 
 • Нов модерен филиал на спешна помощ ще се изгражда в Доспат
  Дата: 28.09.2017

 • Обяви: Продажби на имоти и машини
  Дата: 25.09.2017

 • Кметът на Община Кресна с призив към жителите на Община Доспат
  Дата: 11.09.2017

 • Общината приканва за активно включване в инициативата „Да изчистим България заедно”
  Дата: 08.09.2017

 • Ще се именуват улиците в с. Късак, с.Чавдар, с. Любча, с. Бръщен и с. Црънча. Срок за предложения 29 септември
  Дата: 07.09.2017

 • Съобщение: Сдружението на собствениците на Блок Д-1 могат да се запознаят с комплексния доклад за оценка на съответствие на технически проект
  Дата: 05.09.2017

 • Обявление: Предстояща процедура по замяна на земя в местността "Ширината" - с.Барутин
  Дата: 04.09.2017

 • Публично обявяване по заявление на Кмета на Община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. Воден обект - Река Доспат
  Дата: 24.08.2017

 • Списък на дарителите на Празник на Община Доспат 2017
  Дата: 18.08.2017

 • Предложения за публично обсъждане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2017-2020 и Годишен план за подкрепа за личностно развитие да деца и ученици през учебната 2017/2018 година.
  Дата: 10.08.2017

 • Съобщение относно проектно предложение: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО ДОСПАТ"
  Дата: 01.08.2017

 • На вниманието на Веселин Сариев, гр.Доспат: ОБЯВЛЕНИЕ
  Дата: 26.07.2017

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител/и за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор за обекти , с които ще се кандидатства за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 и член 4 т.8 от Наредба № 12 от 25 юли
  Дата: 18.07.2017

 • Обяви относно продажби на имоти в: с.Змейца местн. "Шамака" и УПИ ІІ-230 ,кв.5, отдаване под наем първи етаж от читалище , УПИ V ,кв.24 на с.Късак, имот с пл.сн.№001306 в м. Бралото ,землище на с.Змейца, имот с пл.сн.№009126 в м. Дола ,землище на с.З
  Дата: 17.07.2017

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по две обособени позиции ОП1- за дейности съгласно член 4 т.4 на Наредба № 12 на МЗХ за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, пре
  Дата: 17.07.2017

 • Събиране на оферти за „Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на общинска администрация Доспат за срок от 12 месеца включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”
  Дата: 14.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-310/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XI-122 и УПИ-XII-122, кв.13 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-311/06.07.2017 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-XII и УПИ-XIII, кв.10 по плана на с.Късак с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-312/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ- и УПИ-, кв. 30 по плана на с. Барутин с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-313/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-I и УПИ-XVIII, кв.30 по плана на с.Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-314/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II и УПИ-VII, кв. 17 по плана на с.Змейца с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-315/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II-299 и УПИ-VI-299, кв.41 по плана на с.Бръщен с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-316/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 276, участващ в УПИ-VIII-276, кв. 4 по плана на с. Црънча с възложители: Асен Дерменджиев и Зина Дерменджиева
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: със заповед № А-317 от 06.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 767, кв. 22 по плана на с.Барутин с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-318/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 302, кв. 10 по плана на с. Чавдар с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 236, образуващ УПИ-XVII-236, кв.4 по плана на с. Късак с възложители: Община Доспат и Идриз Сираков
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с пл.сн. № 127, № 128, № 129, № 130, кв. 33 по плана на с.Късак, с възложители Община Доспат и Реджеп Арифов
  Дата: 11.07.2017

 • Продажба на имот в с.Барутин: УПИ ХІ ,кв.75 на с.Барутин с площ от 850 кв.м. чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 8 500 ,00 лв. / осем хиляди и петстотин лева / без ДДС
  Дата: 06.07.2017

 • ОБЯВЛЕНИЕ: приключва Проект №BG05М9OР001-2-0040-С001, „Център за социални услуги в домашна среда – град Доспат”
  Дата: 04.07.2017

 • Отговор на жалба относно: Замърсяване от кравеферма в местността "Мустафинкова ливада", землище гр.Доспат
  Дата: 03.07.2017

 • Съобщение: със заповед № А-289/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 269, участващ в УПИ-XII, УПИ-VI и УПИ-V в кв.4 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-288/22.06.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-VI-221, кв.38 по плана на с.Късак с възложител Шукри Алиев Шалганов
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-278 от 22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-VII-96 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-291/22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор № 23025.501.7055 по кадастрална карта, образуващ УПИ-501.532.7055 по плана на гр.Доспат с възложители Александър Куцлев и Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-292/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 362, участващ в УПИ-II-90, кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Заповед № А-208/09 май 2017 г. относно: ЗАБРАНА НА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДИТЕ НА ЯЗОВИР "ДОСПАТ" и плувните басейни на територията на Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Обществено обсъждане на предложение на Община Доспат: изграждане на резервоар в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот № 010546, общинска частна собственост.
  Дата: 21.06.2017

 • Заповед № А-285/20.06.2017 г. относно: временно извеждане на лицата Недко А. Долапчиев, Фиданка А. Долапчиева и Красимир Н. Долапчиев от жилищна сграда до премахване на заплахата от срутването й.
  Дата: 20.06.2017

 • Обяви за продажби на имоти в: с.Барутин - три имота, с.Късак и с.Змейца - два имота
  Дата: 15.06.2017

 • Започва предоставянето на търговски площи в местността "Събора" за Празника на Общината
  Дата: 15.06.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.БРЪЩЕН: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.10 НА С.БРЪЩЕН СЕ ПРЕВИЖДА ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 29 кв.м . ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЛИЦА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .
  Дата: 14.06.2017

 • Становище на РИОСВ-Смолян по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Доспат
  Дата: 12.06.2017

 • Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Доспат за 2016 година...ПОКАНА
  Дата: 12.06.2017

 • Заповед № А-259/08.06.2017 г. относно: забрана за събиране на средства под каквато и да е форма от родители на деца и ученици в детските градини и училищата на територията на община Доспат
  Дата: 08.06.2017

 • Община Доспат обявява публично обсъждане за изменение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат
  Дата: 06.06.2017

 • На 2-ри юни ще се задейства сиренната система
  Дата: 30.05.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.ЗМЕЙЦА
  Дата: 22.05.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл.сн. № 167, участващ в УПИ-I-167, кв. 26 по плана на с.Змейца, общ.Доспат с възложители община Доспат и Ружди Мустафов Адемов
  Дата: 17.05.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с идентификатори № 23025.501.532 и № 23025.501.705, местността "Каркъма", землище на град Доспат с възложители община Доспат и Александър Атанасов Куцлев.
  Дата: 17.05.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-195 от 24 април 2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.501.387 по кадастрална карта, кв.66 по плана на гр.Доспат с възложител Министерство на здравеопазването, център за спешна медицинска помощ.
  Дата: 17.05.2017

 • Заповед за отчуждаване на реална част от УПИ IV-154, кв. 10 на с.Бръщен за изграждане на улица
  Дата: 17.05.2017

 • НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ИВО ФЕЛИКСОВ МУТАФОВ: относно извършване на оглед на сграда на 18 май 2017 г. от 15,30 часа
  Дата: 12.05.2017

 • Изпускат контролирани водни количества от язовир "Доспат" на 11 май от 13 до 16 часа
  Дата: 05.05.2017

 • Покана за публично обсъждане относно изменения и допълнения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат
  Дата: 05.05.2017

 • Констативен протокол относно разгледани заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади
  Дата: 28.04.2017

 • Публично обсъждане на Правилника за дейността на общинско социално предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" гр. Доспат
  Дата: 24.04.2017

 • Обява за продажби на: имоти в с.Любча, гр.Доспат и машини.
  Дата: 24.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ И ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ИМОТ №010546 В М. КИСЬОВИ ГОВЕДАРНИЦИ С.КЪСАК
  Дата: 21.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ В М.САМНИ ПОТОЦИ С.ЛЮБЧА
  Дата: 21.04.2017

 • Водата в ниската зона на града е годна за пиене, доказват изследвания на РЗИ
  Дата: 06.04.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв. 30 по плана на с.Барутин, като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат
  Дата: 04.04.2017

 • До гражданите, живущи в блоковете Д-1 и Д-3: в отдел ТСУ можете да се запознаете с техническите проекти във връзка със санирането по НПЕЕМЖС
  Дата: 03.04.2017

 • График на посещенията на архитекта на община Доспат
  Дата: 31.03.2017

 • Одобрен е парцеларен план, с който се осигурява достъп до УПИ-I - 016.209 местн. "Гайтанина" - с.Барутин за компостираща и сепарираща инсталация
  Дата: 27.03.2017

 • Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване по глава III от Закона за общинската собственост, предвиждаща изграждане на нова задънена улица
  Дата: 27.03.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
  Дата: 22.03.2017

 • Публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане в с.Барутин
  Дата: 20.03.2017

 • ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ: ”Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Доспат – с. Бръщен, с. Црънча, с.Късак, с.Любча, с.Змеица”
  Дата: 10.03.2017

 • На вниманието на жителите на с.Црънча: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ
  Дата: 01.03.2017

 • До г-н Неделчо Александров: Предизвестие за прекратяване на договор за наем на общински имот
  Дата: 21.02.2017

 • Стартира кампания на община Доспат за плащане на местните данъци и такси. 5 % отстъпка за платилите до края на април
  Дата: 14.02.2017

 • Всеки клиент на EVN може да получава безплатна ежемесечна информация на избран от него имейл или телефон
  Дата: 06.02.2017

 • Покана за пазарни консултации
  Дата: 01.02.2017

 • ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
  Дата: 01.02.2017

 • Покана за Публично обсъждане на проекта за Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 31.01.2017

 • Свободни работни места към Дирекция "Бюро по труда" - Девин
  Дата: 24.01.2017

 • Кметът на Общината с приемна в с.Бръщен утре 24 януари
  Дата: 23.01.2017

 • Обява: продажба на имот пл.сн.№303 - с.Късак и отдаване под наем на помещение в Кметство с.Барутин
  Дата: 17.01.2017

 • Заповед за обявяване за неучебни дните 11, 12 и 13 януари
  Дата: 10.01.2017

 • Предложения за допълване на Наредбата за обществения ред на община Доспат
  Дата: 09.01.2017

 • Какво трябва да знаем за птичия грип?
  Дата: 05.01.2017

 • П О К А Н А за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2017 год. на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 28.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП-ИПР по плана на с.Любча с възложител община Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложител Любомир Хубенов Чолаков - с.Късак
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложители Павел Севдалинов Кехайов и Красимир Севдалинов Кехайов - с.Змейца
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение за изработен ПУП с възложител наследници на Мустафа Салихов Саитов - гр.Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ В С.БАРУТИН
  Дата: 13.12.2016

 • Инвестиционно предложение за изграждане на „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014 – 2020г./ в ПИ с идентификатор
  Дата: 07.12.2016

 • Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи
  Дата: 01.12.2016

 • Покана за обсъждане на изменения в чл.19, ал.1 и допълване с нови членове на Раздел Десети „Цени на услуги предоставяни от общината” от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат, за администриране на местните такси и цени на услуги.
  Дата: 23.11.2016

 • Одобрен е проект за имот с кадастрален № 23025.502.1225, образуващ УПИ-X от 16.11.2016 г. по плана на гр.Доспат с възложител "Гарант-99"
  Дата: 17.11.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за инвестиционно намерение-Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци
  Дата: 17.11.2016

 • Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2017 г. и прогноза за 2018, и 2019 г.
  Дата: 17.11.2016

 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2017 ГОДИНА
  Дата: 15.11.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОМЯНА НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТИ
  Дата: 15.11.2016

 • Съобщение за инвестиционно предложение за "Допълнително водоснабдяване на с.Бръщен от местността "Заставата"
  Дата: 03.11.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016