Размер на шрифта

Тази интернет страница е официална страница на Общинска администрация Доспат по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

Общинска администрация Доспат не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай, че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Общинска администрация Доспат.

Лични данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Общинска администрация Борино единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 • Констативен протокол относно разгледани заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади
  Дата: 28.04.2017

 • Публично обсъждане на Правилника за дейността на общинско социално предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" гр. Доспат
  Дата: 24.04.2017

 • Обява за продажби на: имоти в с.Любча, гр.Доспат и машини.
  Дата: 24.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ И ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ИМОТ №010546 В М. КИСЬОВИ ГОВЕДАРНИЦИ С.КЪСАК
  Дата: 21.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ В М.САМНИ ПОТОЦИ С.ЛЮБЧА
  Дата: 21.04.2017

 • Водата в ниската зона на града е годна за пиене, доказват изследвания на РЗИ
  Дата: 06.04.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв. 30 по плана на с.Барутин, като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат
  Дата: 04.04.2017

 • До гражданите, живущи в блоковете Д-1 и Д-3: в отдел ТСУ можете да се запознаете с техническите проекти във връзка със санирането по НПЕЕМЖС
  Дата: 03.04.2017

 • График на посещенията на архитекта на община Доспат
  Дата: 31.03.2017

 • Одобрен е парцеларен план, с който се осигурява достъп до УПИ-I - 016.209 местн. "Гайтанина" - с.Барутин за компостираща и сепарираща инсталация
  Дата: 27.03.2017

 • Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване по глава III от Закона за общинската собственост, предвиждаща изграждане на нова задънена улица
  Дата: 27.03.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
  Дата: 22.03.2017

 • Публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане в с.Барутин
  Дата: 20.03.2017

 • ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ: ”Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Доспат – с. Бръщен, с. Црънча, с.Късак, с.Любча, с.Змеица”
  Дата: 10.03.2017

 • На вниманието на жителите на с.Црънча: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ
  Дата: 01.03.2017

 • До г-н Неделчо Александров: Предизвестие за прекратяване на договор за наем на общински имот
  Дата: 21.02.2017

 • Стартира кампания на община Доспат за плащане на местните данъци и такси. 5 % отстъпка за платилите до края на април
  Дата: 14.02.2017

 • Всеки клиент на EVN може да получава безплатна ежемесечна информация на избран от него имейл или телефон
  Дата: 06.02.2017

 • Покана за пазарни консултации
  Дата: 01.02.2017

 • ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
  Дата: 01.02.2017

 • Покана за Публично обсъждане на проекта за Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 31.01.2017

 • Свободни работни места към Дирекция "Бюро по труда" - Девин
  Дата: 24.01.2017

 • Кметът на Общината с приемна в с.Бръщен утре 24 януари
  Дата: 23.01.2017

 • Обява: продажба на имот пл.сн.№303 - с.Късак и отдаване под наем на помещение в Кметство с.Барутин
  Дата: 17.01.2017

 • Заповед за обявяване за неучебни дните 11, 12 и 13 януари
  Дата: 10.01.2017

 • Предложения за допълване на Наредбата за обществения ред на община Доспат
  Дата: 09.01.2017

 • Какво трябва да знаем за птичия грип?
  Дата: 05.01.2017

 • П О К А Н А за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2017 год. на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 28.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП-ИПР по плана на с.Любча с възложител община Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложител Любомир Хубенов Чолаков - с.Късак
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложители Павел Севдалинов Кехайов и Красимир Севдалинов Кехайов - с.Змейца
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение за изработен ПУП с възложител наследници на Мустафа Салихов Саитов - гр.Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ В С.БАРУТИН
  Дата: 13.12.2016

 • Инвестиционно предложение за изграждане на „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014 – 2020г./ в ПИ с идентификатор
  Дата: 07.12.2016

 • Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи
  Дата: 01.12.2016

 • Покана за обсъждане на изменения в чл.19, ал.1 и допълване с нови членове на Раздел Десети „Цени на услуги предоставяни от общината” от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат, за администриране на местните такси и цени на услуги.
  Дата: 23.11.2016

 • Одобрен е проект за имот с кадастрален № 23025.502.1225, образуващ УПИ-X от 16.11.2016 г. по плана на гр.Доспат с възложител "Гарант-99"
  Дата: 17.11.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за инвестиционно намерение-Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци
  Дата: 17.11.2016

 • Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2017 г. и прогноза за 2018, и 2019 г.
  Дата: 17.11.2016

 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2017 ГОДИНА
  Дата: 15.11.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОМЯНА НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТИ
  Дата: 15.11.2016

 • Съобщение за инвестиционно предложение за "Допълнително водоснабдяване на с.Бръщен от местността "Заставата"
  Дата: 03.11.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 25.10.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ: Относно изграждане на "Автокомплекс площадка за събиране и разглобяване на МПС находящ в УПИ I-010531 кв. 10 м. "Кисьови говедарници" землище с. Късак с възложител Джамал Чолаков.
  Дата: 10.10.2016

 • Съобщение: Със Заповед А-595/26.09.2016 г. е одобрен проект на имот с идентификатор № 23025.501.260, образуващ УПИ-I-260 кв.2 по плана на гр. Доспат
  Дата: 07.10.2016

 • ОБЩИНА ДОСПАТ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. ДОСПАТ“
  Дата: 06.10.2016

 • Указания а предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки
  Дата: 06.10.2016

 • НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ НАЕМАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ
  Дата: 29.09.2016

 • СУ "Д.БЛАГОЕВ" - ГР.ДОСПАТ СЪБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС
  Дата: 29.09.2016

 • Продажба на 16 000 броя ( шестнадесет хиляди броя ) керемиди втора употреба
  Дата: 28.09.2016

 • Покана за Пазарни консултации: относно изграждане на външни водопроводи
  Дата: 21.09.2016

 • Проект на наредба за преместваемите обекти на територията на Община ДОСПАТ
  Дата: 20.09.2016

 • Проект на наредба за обществения ред на територията на Община Доспат
  Дата: 20.09.2016

 • Заповед № А- 578: Забранявам достъпа на Моторни Превозни Средства през общински имот с идентификатор: 23025.502.7072 в кв. 62 и 63 на гр. Доспат.
  Дата: 19.09.2016

 • Заповед № А- 578: Забранявам достъпа на Моторни Превозни Средства през общински имот с идентификатор: 23025.502.7072 в кв. 62 и 63 на гр. Доспат.
  Дата: 19.09.2016

 • Община Доспат събира оферти относно изграждането на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфрастуктура
  Дата: 17.09.2016

 • ПОКАНА: До "ДОСПАТЛЕС" ЕАД гр. Доспат
  Дата: 10.09.2016

 • РЗИ спря със заповед експлоатацията на дрогерията на ул."Тракия" № 7 в гр.Доспат
  Дата: 07.09.2016

 • Изпълнение на Заповед № А-231/05.04.2016 г. за премахване на 2 броя преместваеми обекти "Метални павилиони" в имот с идентификатор 23025.501.7041
  Дата: 07.09.2016

 • Прекратяване на наемни правоотношения и доброволно предаване на нает имот от Величка Кирилова Велкова.
  Дата: 07.09.2016

 • ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
  Дата: 07.09.2016

 • Съобщение: До "Регионално дружество за заетост и структурно развитие" ООД.
  Дата: 31.08.2016

 • ПРОЕКТ НА "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ"
  Дата: 30.08.2016

 • Крайният срок за подаване на заявления за закупуване на дребни по размер горски територии е 20.09.2016 г.
  Дата: 24.08.2016

 • Благодарствен адрес
  Дата: 16.08.2016

 • ОБЯВA: ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ.
  Дата: 15.08.2016

 • Устата ще бъде водещ на Празника на общината
  Дата: 10.08.2016

 • Възможност за работа на безработни младежи до 29 г. възраст
  Дата: 10.08.2016

 • Брой 64-ти на "Вестник на община Доспат"
  Дата: 10.08.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
  Дата: 08.08.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ: Относно провеждане на обществено обсъждане
  Дата: 08.08.2016

 • ПРОЕКТ НА ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 30.06.2018 г.
  Дата: 23.07.2016

 • Съобщение: Предстои да се третират биотопи обитавани от кръвосмучещи насекоми.
  Дата: 22.07.2016

 • БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ОБЩИНА ДОСПАТ
  Дата: 21.07.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ: Справка за дължими Местни данъци и такси през сайта на община Доспат
  Дата: 28.06.2016

 • Констативен акт
  Дата: 24.06.2016

 • Обява за спасител
  Дата: 14.06.2016

 • През месец юни ще се проведе безплатно измерване на кръвната захар на населението в община Доспат.
  Дата: 01.06.2016

 • Публично обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Доспат.
  Дата: 20.05.2016

 • Проект на Наредба за опазване на Зелените площи на територията на община Доспат.
  Дата: 19.05.2016

 • Приета е „Програма за управление на отпадъците на територията на община Доспат” за периода 2016г. - 2020г.
  Дата: 18.05.2016

 • Проект на Наредба за Преместваемите и рекламни съоръжения на територията на община Доспат и проект за промяна в Наредбата за даренията в община Доспат
  Дата: 13.05.2016

 • Проект на Наредба за Принудителното изпълнение на Заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или части от тях от община Доспат
  Дата: 13.05.2016

 • Заповед № А-292/28.04.2016 г.: До собствениците на домашни животни
  Дата: 09.05.2016

 • Съобщение: До сдружението на собствениците на многофамилнa жилищнa сградa.
  Дата: 28.04.2016

 • Що е то "Заразен нодуларен дерматит"?
  Дата: 21.04.2016

 • Кметът на община Доспат забранява пашата на животни считано от 20.04.2016 година
  Дата: 19.04.2016

 • На внимание на картофопроизводителите: какво трябва да знаете за опасната болест РАК ПО КАРТОФИТЕ
  Дата: 15.04.2016

 • Съобщение на Главна дирекция “Гранична полиция”
  Дата: 13.04.2016

 • На 18 април ще се обсъжда проектът на отчет на община Доспат за 2015 г.
  Дата: 13.04.2016

 • П О К А Н А
  Дата: 12.04.2016

 • ГРАФИК НА ИЗНЕСЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016г. (01.04.2016г. – 30.04.2016г.)
  Дата: 12.04.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Дата: 12.04.2016

 • Обява - набиране на кандидати за приемане на военна служба
  Дата: 06.04.2016

 • ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПОЖАРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИЯ ПЕРИОД
  Дата: 05.04.2016

 • Съобщение: документа за платен данък „ПС” ще се обозначава за идентифициране от общината чрез поставяне на стикер върху самия документ.
  Дата: 31.03.2016

 • Заповед на Областния управител за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян
  Дата: 29.03.2016

 • Констативен акт № 05/25.03.2016 г.
  Дата: 28.03.2016

 • Доставка на течни горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин А-95Н) за зареждане на бензиностанция ; Гориво-смазочни материали.
  Дата: 21.03.2016

 • Едномесечно предизвестие за прекратяване на договор за наем на общински недвижим имот, представляващ общинско жилище - ап.№31, бл.Д1, ул."Капитан Петко Войвода"№1
  Дата: 16.03.2016

 • Протокол - комисия назначена със Заповед от Кмета на община Доспат
  Дата: 16.03.2016

 • Списък на общински пасища и ливади, които могат да се наемат от животновъди на територията на община Доспат
  Дата: 10.03.2016

 • Съобщение до г-жа Величка Кирилова Велкова, гр.Доспат, ул.”Капитан Петко войвода„ №1, бл.Д1, ап.№31
  Дата: 02.03.2016

 • ГРАФИК НА ИЗНЕСЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016г. (01.03.2016г. – 31.03.2016г.)
  Дата: 01.03.2016

 • Обява
  Дата: 24.02.2016

 • До Сдружението на собствениците - блок Д1, гр.Доспат, ул. "Кап.Петко Войвода" № 1
  Дата: 15.02.2016

 • Съобщение: споразумителният протокол е задължителен при възстановяване на земеделски имоти
  Дата: 12.02.2016

 • На 16 февруари ще се проведе информационна среща по проект „Аварийно възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат над улица между о. т. 29 и 35 в кв. 3” – с. Бръщен, област Смолян”
  Дата: 11.02.2016

 • Джамийските настоятелства могат да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони
  Дата: 09.02.2016

 • До 26 януари се приемат документи за работа на медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"
  Дата: 22.01.2016

 • Бюджетът на община Доспат за 2016 - предложение за публично обсъждане
  Дата: 20.01.2016

 • Пожар от непочистен комин в гр.Доспат
  Дата: 19.01.2016

 • Заповед за отменяне на частичното бедствено положение
  Дата: 18.01.2016

 • Частично бедствено положение обяви кметът за гр.Доспат и с.Барутин...пътят Батак-Доспат пред скъсване /обновена/
  Дата: 17.01.2016