Размер на шрифта

Тази интернет страница е официална страница на Общинска администрация Доспат по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

Общинска администрация Доспат не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай, че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Общинска администрация Доспат.

Лични данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Общинска администрация Борино единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 • Предстоящ прием по Национална Програма по Пчеларство / НПП /
  Дата: 08.12.2017

 • У В Е Д О М Л Е Н И Е: на вниманието на собственици на гори и на селскостопански имоти
  Дата: 05.12.2017

 • Съобщение: със заповед е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XXIV, кв. 14 по плана на с. Црънча, с възложител Община Доспат
  Дата: 04.12.2017

 • Съобщение: със заповед е одобрен проект за допълване на имот № 814, кв. 67 по плана на с. Барутин, с възложител Община Доспат
  Дата: 04.12.2017

 • Съобщение: със заповед е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-ХХ, кв. 43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 04.12.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ за имот № 024237, образуващ УПИ-024.237, местност "Самни потоци" по плана на с.Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 28.11.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ на имот № 10546, образуващ УПИ-10.546, местност "Кисьови говедарници", землище на с. Късак, възложител Община Доспат
  Дата: 28.11.2017

 • Обяви: за отдаване под наем чрез търгове на помещения в с. Змейца, с. Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча
  Дата: 17.11.2017

 • На вниманието на Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства!
  Дата: 16.11.2017

 • Годишен план за ползване на дървесина в община Доспат за 2018 година
  Дата: 14.11.2017

 • Птичи грип в областите Хасково и Добрич. Какво трябва да знаем?
  Дата: 30.10.2017

 • На 31-ви октомври заседава Общински съвет Доспат ... Дневен ред
  Дата: 25.10.2017

 • Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 27.10.2017г. от 15.00 часа ... Дневен ред
  Дата: 25.10.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-V, кв. 39 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Любомир Юлиянов Мутафов
  Дата: 25.10.2017

 • Съобщение относно: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-XIII, кв.43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 25.10.2017

 • Съобщение: със заповед е попълнен имот с пл. сн. № 273, кв.13 по плана на село Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 23.10.2017

 • Съобщение: одобрен е проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.502.94, № 23025.502.1116, № 23025.502.1016, № 23025.502.205 и № 23025.502.309 по кадастрална карта, кв. 18Б по плана на град Доспат с възложители: Община Доспат, ЕТ "Салих Талипов-Ме
  Дата: 23.10.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 277, участващ в УПИ-II, УПИ-III, УПИ-IV и УПИ-V, кв. 12 по плана на с. Късак с възложител "Ре Текстил"
  Дата: 23.10.2017

 • Инвестиционно намерение: за изграждане на нова ферма в "Чилдере" - с. Змейца
  Дата: 23.10.2017

 • Обява: Продажби на имот в Любча, настолна пробивна машина и отдаване под наем на имот в Барутин
  Дата: 23.10.2017

 • Заповед относно определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2018 г.
  Дата: 20.10.2017

 • Предстои промяна в предназначението на имот ПЛ.СН.№451 в с. Любча
  Дата: 18.10.2017

 • Нов модерен филиал на спешна помощ ще се изгражда в Доспат
  Дата: 28.09.2017

 • Обяви: Продажби на имоти и машини
  Дата: 25.09.2017

 • Кметът на Община Кресна с призив към жителите на Община Доспат
  Дата: 11.09.2017

 • Общината приканва за активно включване в инициативата „Да изчистим България заедно”
  Дата: 08.09.2017

 • Ще се именуват улиците в с. Късак, с.Чавдар, с. Любча, с. Бръщен и с. Црънча. Срок за предложения 29 септември
  Дата: 07.09.2017

 • Съобщение: Сдружението на собствениците на Блок Д-1 могат да се запознаят с комплексния доклад за оценка на съответствие на технически проект
  Дата: 05.09.2017

 • Обявление: Предстояща процедура по замяна на земя в местността "Ширината" - с.Барутин
  Дата: 04.09.2017

 • Публично обявяване по заявление на Кмета на Община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. Воден обект - Река Доспат
  Дата: 24.08.2017

 • Списък на дарителите на Празник на Община Доспат 2017
  Дата: 18.08.2017

 • Предложения за публично обсъждане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2017-2020 и Годишен план за подкрепа за личностно развитие да деца и ученици през учебната 2017/2018 година.
  Дата: 10.08.2017

 • Съобщение относно проектно предложение: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО ДОСПАТ"
  Дата: 01.08.2017

 • На вниманието на Веселин Сариев, гр.Доспат: ОБЯВЛЕНИЕ
  Дата: 26.07.2017

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител/и за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор за обекти , с които ще се кандидатства за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 и член 4 т.8 от Наредба № 12 от 25 юли
  Дата: 18.07.2017

 • Обяви относно продажби на имоти в: с.Змейца местн. "Шамака" и УПИ ІІ-230 ,кв.5, отдаване под наем първи етаж от читалище , УПИ V ,кв.24 на с.Късак, имот с пл.сн.№001306 в м. Бралото ,землище на с.Змейца, имот с пл.сн.№009126 в м. Дола ,землище на с.З
  Дата: 17.07.2017

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по две обособени позиции ОП1- за дейности съгласно член 4 т.4 на Наредба № 12 на МЗХ за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, пре
  Дата: 17.07.2017

 • Събиране на оферти за „Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на общинска администрация Доспат за срок от 12 месеца включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”
  Дата: 14.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-310/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XI-122 и УПИ-XII-122, кв.13 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-311/06.07.2017 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-XII и УПИ-XIII, кв.10 по плана на с.Късак с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-312/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ- и УПИ-, кв. 30 по плана на с. Барутин с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-313/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-I и УПИ-XVIII, кв.30 по плана на с.Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-314/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II и УПИ-VII, кв. 17 по плана на с.Змейца с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-315/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II-299 и УПИ-VI-299, кв.41 по плана на с.Бръщен с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-316/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 276, участващ в УПИ-VIII-276, кв. 4 по плана на с. Црънча с възложители: Асен Дерменджиев и Зина Дерменджиева
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: със заповед № А-317 от 06.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 767, кв. 22 по плана на с.Барутин с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-318/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 302, кв. 10 по плана на с. Чавдар с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 236, образуващ УПИ-XVII-236, кв.4 по плана на с. Късак с възложители: Община Доспат и Идриз Сираков
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с пл.сн. № 127, № 128, № 129, № 130, кв. 33 по плана на с.Късак, с възложители Община Доспат и Реджеп Арифов
  Дата: 11.07.2017

 • Продажба на имот в с.Барутин: УПИ ХІ ,кв.75 на с.Барутин с площ от 850 кв.м. чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 8 500 ,00 лв. / осем хиляди и петстотин лева / без ДДС
  Дата: 06.07.2017

 • ОБЯВЛЕНИЕ: приключва Проект №BG05М9OР001-2-0040-С001, „Център за социални услуги в домашна среда – град Доспат”
  Дата: 04.07.2017

 • Отговор на жалба относно: Замърсяване от кравеферма в местността "Мустафинкова ливада", землище гр.Доспат
  Дата: 03.07.2017

 • Съобщение: със заповед № А-289/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 269, участващ в УПИ-XII, УПИ-VI и УПИ-V в кв.4 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-288/22.06.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-VI-221, кв.38 по плана на с.Късак с възложител Шукри Алиев Шалганов
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-278 от 22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-VII-96 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-291/22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор № 23025.501.7055 по кадастрална карта, образуващ УПИ-501.532.7055 по плана на гр.Доспат с възложители Александър Куцлев и Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-292/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 362, участващ в УПИ-II-90, кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Заповед № А-208/09 май 2017 г. относно: ЗАБРАНА НА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДИТЕ НА ЯЗОВИР "ДОСПАТ" и плувните басейни на територията на Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Обществено обсъждане на предложение на Община Доспат: изграждане на резервоар в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот № 010546, общинска частна собственост.
  Дата: 21.06.2017

 • Заповед № А-285/20.06.2017 г. относно: временно извеждане на лицата Недко А. Долапчиев, Фиданка А. Долапчиева и Красимир Н. Долапчиев от жилищна сграда до премахване на заплахата от срутването й.
  Дата: 20.06.2017

 • Обяви за продажби на имоти в: с.Барутин - три имота, с.Късак и с.Змейца - два имота
  Дата: 15.06.2017

 • Започва предоставянето на търговски площи в местността "Събора" за Празника на Общината
  Дата: 15.06.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.БРЪЩЕН: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.10 НА С.БРЪЩЕН СЕ ПРЕВИЖДА ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 29 кв.м . ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЛИЦА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .
  Дата: 14.06.2017

 • Становище на РИОСВ-Смолян по екологична оценка на Общ устройствен план на Община Доспат
  Дата: 12.06.2017

 • Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Доспат за 2016 година...ПОКАНА
  Дата: 12.06.2017

 • Заповед № А-259/08.06.2017 г. относно: забрана за събиране на средства под каквато и да е форма от родители на деца и ученици в детските градини и училищата на територията на община Доспат
  Дата: 08.06.2017

 • Община Доспат обявява публично обсъждане за изменение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Доспат
  Дата: 06.06.2017

 • На 2-ри юни ще се задейства сиренната система
  Дата: 30.05.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.ЗМЕЙЦА
  Дата: 22.05.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл.сн. № 167, участващ в УПИ-I-167, кв. 26 по плана на с.Змейца, общ.Доспат с възложители община Доспат и Ружди Мустафов Адемов
  Дата: 17.05.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с идентификатори № 23025.501.532 и № 23025.501.705, местността "Каркъма", землище на град Доспат с възложители община Доспат и Александър Атанасов Куцлев.
  Дата: 17.05.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-195 от 24 април 2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.501.387 по кадастрална карта, кв.66 по плана на гр.Доспат с възложител Министерство на здравеопазването, център за спешна медицинска помощ.
  Дата: 17.05.2017

 • Заповед за отчуждаване на реална част от УПИ IV-154, кв. 10 на с.Бръщен за изграждане на улица
  Дата: 17.05.2017

 • НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ИВО ФЕЛИКСОВ МУТАФОВ: относно извършване на оглед на сграда на 18 май 2017 г. от 15,30 часа
  Дата: 12.05.2017

 • Изпускат контролирани водни количества от язовир "Доспат" на 11 май от 13 до 16 часа
  Дата: 05.05.2017

 • Покана за публично обсъждане относно изменения и допълнения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат
  Дата: 05.05.2017

 • Констативен протокол относно разгледани заявления за отдаване под наем на общински пасища, мери и ливади
  Дата: 28.04.2017

 • Публично обсъждане на Правилника за дейността на общинско социално предприятие "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" гр. Доспат
  Дата: 24.04.2017

 • Обява за продажби на: имоти в с.Любча, гр.Доспат и машини.
  Дата: 24.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ И ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ИМОТ №010546 В М. КИСЬОВИ ГОВЕДАРНИЦИ С.КЪСАК
  Дата: 21.04.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВЕ В М.САМНИ ПОТОЦИ С.ЛЮБЧА
  Дата: 21.04.2017

 • Водата в ниската зона на града е годна за пиене, доказват изследвания на РЗИ
  Дата: 06.04.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-II, кв. 30 по плана на с.Барутин, като се отрежда за спортен терен с възложител община Доспат
  Дата: 04.04.2017

 • До гражданите, живущи в блоковете Д-1 и Д-3: в отдел ТСУ можете да се запознаете с техническите проекти във връзка със санирането по НПЕЕМЖС
  Дата: 03.04.2017

 • График на посещенията на архитекта на община Доспат
  Дата: 31.03.2017

 • Одобрен е парцеларен план, с който се осигурява достъп до УПИ-I - 016.209 местн. "Гайтанина" - с.Барутин за компостираща и сепарираща инсталация
  Дата: 27.03.2017

 • Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване по глава III от Закона за общинската собственост, предвиждаща изграждане на нова задънена улица
  Дата: 27.03.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
  Дата: 22.03.2017

 • Публично обявяване на заявление за издаване на разрешително за водовземане в с.Барутин
  Дата: 20.03.2017

 • ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ: ”Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Доспат – с. Бръщен, с. Црънча, с.Късак, с.Любча, с.Змеица”
  Дата: 10.03.2017

 • На вниманието на жителите на с.Црънча: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ
  Дата: 01.03.2017

 • До г-н Неделчо Александров: Предизвестие за прекратяване на договор за наем на общински имот
  Дата: 21.02.2017

 • Стартира кампания на община Доспат за плащане на местните данъци и такси. 5 % отстъпка за платилите до края на април
  Дата: 14.02.2017

 • Всеки клиент на EVN може да получава безплатна ежемесечна информация на избран от него имейл или телефон
  Дата: 06.02.2017

 • Покана за пазарни консултации
  Дата: 01.02.2017

 • ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
  Дата: 01.02.2017

 • Покана за Публично обсъждане на проекта за Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 31.01.2017

 • Свободни работни места към Дирекция "Бюро по труда" - Девин
  Дата: 24.01.2017

 • Кметът на Общината с приемна в с.Бръщен утре 24 януари
  Дата: 23.01.2017

 • Обява: продажба на имот пл.сн.№303 - с.Късак и отдаване под наем на помещение в Кметство с.Барутин
  Дата: 17.01.2017

 • Заповед за обявяване за неучебни дните 11, 12 и 13 януари
  Дата: 10.01.2017

 • Предложения за допълване на Наредбата за обществения ред на община Доспат
  Дата: 09.01.2017

 • Какво трябва да знаем за птичия грип?
  Дата: 05.01.2017

 • П О К А Н А за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2017 год. на Община ДОСПАТ, област Смолян
  Дата: 28.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП-ИПР по плана на с.Любча с възложител община Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложител Любомир Хубенов Чолаков - с.Късак
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение: изработен е проект на ПУП с възложители Павел Севдалинов Кехайов и Красимир Севдалинов Кехайов - с.Змейца
  Дата: 21.12.2016

 • Съобщение за изработен ПУП с възложител наследници на Мустафа Салихов Саитов - гр.Доспат
  Дата: 21.12.2016

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ В С.БАРУТИН
  Дата: 13.12.2016

 • Инвестиционно предложение за изграждане на „Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) 2014 – 2020г./ в ПИ с идентификатор
  Дата: 07.12.2016

 • Функции и задачи на доброволците от доброволните формирования при наводнения и обилни снеговалежи
  Дата: 01.12.2016

 • Покана за обсъждане на изменения в чл.19, ал.1 и допълване с нови членове на Раздел Десети „Цени на услуги предоставяни от общината” от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ на Община Доспат, за администриране на местните такси и цени на услуги.
  Дата: 23.11.2016

 • Одобрен е проект за имот с кадастрален № 23025.502.1225, образуващ УПИ-X от 16.11.2016 г. по плана на гр.Доспат с възложител "Гарант-99"
  Дата: 17.11.2016

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за инвестиционно намерение-Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” /по приоритетна ОС 2 (ПО2) „Отпадъци
  Дата: 17.11.2016

 • Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2017 г. и прогноза за 2018, и 2019 г.